• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Doelgroepen

Uniek Talent is voor mensen die in hun talenten en mogelijkheden geloven.

Bij Uniek Talent ben je welkom:

*met een lichte verstandelijke beperking

*met een stoornis binnen het ASS spectrum 

*met een psychische/psychiatrische stoornis

*met NAH

*met een auditieve of visuele beperking

Onze doelgroep bestaat over het algemeen uit jongeren en volwassenen in de leeftijd van 18 tot 67 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of psychische problematiek.

Privacyreglement

Door Uniek Talent worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Uniek Talent vindt dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat: 

  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de zorg.
  • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen dat ook van alle partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens zelfstandig op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Uniek Talent is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen/gebruiken en met welk doel.

Klachtenreglement

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Uniek Talent. Een klacht is dat je vertelt dat je niet tevreden bent over hoe je behandeld wordt door begeleiding van Uniek Talent.

Wat te doen bij een klacht:

1. Praat met de begeleiding van Uniek Talent over wat je dwars zit op een rustig moment.

2. Maak met de zorgcoördinator van Uniek Talent (Anouk van Veen) een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders/vertegenwoordiger(s) of begeleider mee.

3. Ga praten met de vertrouwenspersoon van Uniek Talent, dit is mevrouw R. de Jong van Woudwijk zorgadvies, tel: 06-29192860 

Helpt dit niet?

4. Ga dan naar www.klachtenportaalzorg.nl waar Uniek Talent bij aangesloten is.

Privacy van zowel de indiener van de klacht als de beklaagde blijft gewaarborgd.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt vanaf 1 januari 2020. De bedoeling van de nieuwe Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen. Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. 

De Wet zorg en dwang heeft als doel cliënten met dementie of een verstandelijke beperking te beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals het in deze wet heet, in principe níet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel' (zie hieronder). Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz en geldt voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding.

Uitsluitingscriteria

Om goede zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren die voor de deelnemer/bewoner leefbaar is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dat wil zeggen dat wij bepaalde deelnemers/bewoners niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Deelnemers/bewoners die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden:

- jonger dan 18 jaar

- die rolstoelafhankelijk zijn

- met een meervoudige beperking

- met een ernstige verstandelijke beperking

- met agressief of grensoverschrijdend gedrag

- met ernstige verslavingsproblematiek, waar hij/zij niet bereid is aan te werken

Op basis van een intakegesprek wordt beoordeeld of Uniek Talent de zorg en ondersteuning kan bieden die de hulpvrager nodig heeft. Pas na een intakegesprek kan er een beoordeling gegeven worden.

Tarieven

WMO:

De tarieven voor dagbesteding of individuele begeleiding vanuit de WMO is afhankelijk van de Gemeente waar je woont (conform WMO)

Uniek Talent is gecontracteerd met de volgende Gemeenten:

*Heerenveen

*Ooststellingwerf-Weststellingwerf-Opsterland

*Fryske Marren

*Sociaal Domein Fryslân  

PGB

Uniek Talent hanteert een dagdeeltarief (dagbesteding) van €42,50 en een uurtarief (individuele begeleiding) van minimaal €42,50 per uur, dit is afhankelijk van de zorgvraag.

HKZ

Uniek Talent is HKZ gecertificeerd, ons jaarlijkse auditrapport is op aanvraag in te zien.

Inspectierapport

Ons inspectierapport is in te zien op de website van de IGJ ministerie